PRINTES - ATELIER s.r.o.

Dáme Vaší pozemní nebo dopravní představě parametry! Ozvěte se!

Prováděné činnosti

Náplní naší činnosti je komplexní zajišťování a zpracovávání projekčních prací pro stavby bytové, občanské, průmyslové, dopravní a městské. V rámci projektových činností zajišťujeme zpracování dokumentace od přípravy až po realizaci stavby. Dále provádíme kompletní inženýrskou činnost k zajištění potřebných rozhodnutí a povolení stavby. V neposlední řadě provádíme výkon autorského a technického dozoru při realizaci stavby. Nabízíme konzultace a stavebně technickou podporu k investičním záměrům.

Volné místo!

V současné době nabízíme volné pracovní místo na pozici projektanta dopravních nebo pozemních staveb!

Pozemní stavby

Náplní oddělení pozemních staveb je zajišťování činností pro stavby bytové, občanské a průmyslové. V průběhu naší činnosti spolupracujeme se specialisty pro zajištění průzkumných a geodetických prací, návrhu technického zařízení budov a dalšími.

Dopravní stavby

Náplní oddělení dopravních staveb je zajišťování činností pro stavby dopravní a městské. V průběhu naší činnosti spolupracujeme se specialisty pro zajištění průzkumných a geodetických prací, návrhu technické infrastruktury a dalšími.

Historie

Projekční kancelář PRINTES - ATELIER s.r.o. byla založena dne 26. ledna 1998 zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě. Vznikla transformací projekční kanceláře PRINTES sdružení, jejíž činnost má počátek v roce 1993.

Organizace kanceláře

Projekční kancelář je organizačně rozdělena na dvě technická oddělení (oddělení pozemních staveb a oddělení dopravních staveb). Tato oddělení jsou tvořena týmovými pracovníky s odbornými zkušenostmi a praxí v uvedených technických oborech. K zajištění nabízených služeb společnost zaměstnává kvalifikované odborníky a spolupracuje s dalšími externími specialisty.

Kontakt

PRINTES - ATELIER s.r.o.
Mostní 1876/11a
Přerov I-Město
750 02

+420 581 203 705

IČO: 25391089
DIČ: CZ25391089

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, značka C17817.

Datová schránka: kgeurrw

atelier@printes.cz
https://www.printes.cz/

GDPR (ochrana osobních údajů)

PRINTES – ATELIER s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Naše společnost je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem projektových, inženýrských a technických služeb.

V případě, že se rozhodnete nás jakoukoliv formou kontaktovat, tímto vyjadřujete svůj souhlas s poskytnutím svých údajů potřebných k tomu účelu, pro jaký nás kontaktujete.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.